Fel

GDPR

Információk a személyes adatok feldolgozásáról

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban, az Európai Parlament és a Tanács EÚ 2016/679 (GDPR) rendelete (2016.áprílis 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tӧrténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,  az alábbi információkat adjuk meg.

Áruforgalmazó társaság

A személyes adatok feldolgozásának céljait és eszkӧzeit megnevező társaság a Jewelry s.r.o. (a továbbiakban csak „adatkezelő“), székhelye: Oblá 3, 04001 Košice, GLN: 46 818 880, Adóazonosító száma: 2023592065, bejegyzésre került a Kassa Kerületi Bíróság Cégnyilvántartásában, az s.r.o. szakasz, 30539/V számú betétlapjára.

Az adatkezelő elérhetőségei a telefonszám: +36 30 838 6129, a levelezési cím: Jewelry s.r.o, 3876 Hidasnémeti, Mészáros út 2, avagy az e-mail cím: info@angyalidemoni.hu .

A személyes adatok feldolgozásának mértéke

Az általunk feldolgozott személyes adatok kӧrét minimálisra csӧkkentjük, hogy megfeleljenek a tőlünk elvárt minőségi szolgáltatásnak, mikӧzben a tӧrvényi kӧtelezettségeinket is teljesítjük, valamint megvédjük a jogos érdekeinket. A vásárlóink személyes adatain kívül feldolgozzuk a potenciális vásárlóink személyes adatait is, akik engedélyt adtak nekünk erre.

Az általunk feldolgozott személyes adatok kategóriái:

 • Azonosíto adatok:
  • vezetéknév
  • utónév
 • Kapcsolattartó adatok:
  • e-mail cím
  • telefonszám
  • kapcsolattartási cím
 • Az áruk értékesítésével és a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos adatok:
  • vásárlóink által megvásárolt termékek
  • newsletter használásával kapcsolatos információk, stb.
  • versenyeken való részvétel
  • feljegyzések e-mail komunikációról, vagy egyéb komunikációról vásárlónkkal, elektronikus vagy írásos formában
  • tranzakciós adatok, külӧnӧsen ügyfélkifizetés és fizetési mód

 A személyes adatok feldolgozásának célja

A vevő személyes adatait elsődlegesen az adásvételi szerződésekre dolgozzuk fel, amelyeknek tárgya az áruk szállítása és a szolgáltatás nyújtása. Ez a tevékenység magában foglalja külӧnӧsen a megrendelések átvételét és feldolgozását, a számla kiállítását, a fizetési nyilvántartásokat vagy az áru szállítását kiválasztott címre, és stb.

Az ӧsszes jogi kӧtelezettség teljesítéséhez feldolgozzuk a személyes adatokat a számviteli, az iratkezelési vagy a reklamációk és panaszok kezelése céljából. Bizonyos esetekben a személyes adatokat fel kell dolgozni a peres és a peren kívüli behajtással kapcsolatos ügyek céljából.

A vevő személyes adatait továbbá arra dolgozzuk fel, hogy tájékoztassuk Önӧket a termékekről és a szolgáltatásainkról direkt marketing céljából.

Szolgáltatásaink fejlesztése érdekében értékeljük minden vásárló visszajelzését, és ezért a megrendelés elküldése előtt úgy dӧnthet, hogy megadja a személyes adatait a vásárlás értékelése céljából. A megrendeléssel és az e-mail címmel ellátott vevő információk továbbítva lesznek a  Heureka Shopping - nak Kft., amely felhasználhatja azokat termékünk és szolgáltatásaink független értékeléséhez. Minden olyan személyes adat, amelyet ez a társaság mint kӧzvetítő beszerez, csak olyan meghatározott időtartamra lesznek felhasználva, amely az információ megszerzéséhez szükséges lesz.

A személyes adatok feldolgozásának jogalapja

A vevő személyes adatait a tӧrvénynek megfelelően dolgozzuk fel, kizárólag jogi alapon, abban az esetben, ha:

 • a személyes adatok feldolgozása egy szerződés teljesítéséhez szükséges (pl. adásvételi szerződés) és a vevő szerződő fél, avagy a szerződés megkӧtése előtt kérte az intézkedés végrehajtását (például az e - shopba való bejelentkezéssel)
 • a vevő személyes adatainak feldolgozása az általunk folytatott jogos érdekünk ӧsszefüggésében szükséges, és ez mindenekelőtt a termékek és szolgáltatások kereslete és kínálata vásárlónknak
 • vagy a vevő egy vagy tӧbb célra megadta nekünk a hozzájárulását. Ezek magukban foglalhatják külӧnӧsen az áruk vagy szolgáltatások kínálatával kapcsolatos tevékenységeket annak érdekében, hogy a kínálatot a vásárlók igényeihez és elvárásaihoz igazítsák.

A személyes adatok címzettjei és feldolgozói

A személyes adatok a feldolgozás során a kӧvetkező címzetteknek nyujthatók:

 • Futárok és szállítási szolgáltatók
 • Marketing és piackutatási ügynӧkségek
 • Informatikai és távkӧzlési szolgáltatók
 • Számviteli irodák, kӧnyvvizsgálók és adótanácsadók

 

A személyes adatok tárolásának időtartama

 • Az érintett személy hozzájárulása esetén feldolgozzuk az ügyféladatokat mindaddig, amíg az ügyfél nem vonja vissza a beleegyezését, de a beleegyezés napjától számított legfeljjeb 24 hónapig.
 • Jogos érdeklődés esetén feldolgozzuk a vevő személyes adatait, ha nem fogja kifogásolni, olyan időszakra, amely a megvásárolt termék vagy szolgáltatás életciklusával kapcsolatban van, hogy az általunk kínált termékeket és szolgáltatásokat felkínálhassuk.
 • A szerződés teljesítése esetén a személes adatokat olyan időtartamig dolgozzuk fel, amíg fennáll a szerződési kapcsolat, beleértve a jótállási és reklamációs feltételeket is.
 • Személyes adatait csak a szükséges ideig tároljuk és a jogszabályban előírt tӧrvényes határidőknek megfelelően archiváljuk. Ami a számviteli tӧrvényt, AFA tӧrvényt, stb. illeti, lehet ez 10 éves időtartam is.

 A személyes adatok védelmével kapcsolatos jogai

A személyes adatok feldolgozása során készen állunk teljesíteni jogait.

 • Az online áruházban regisztrált vásárló bármikor megtekintheti és módosíthatja az Ön által megadott személyes adatait, valamint megzüntheti regisztrációját az angyalidemoni.hu web oldalunkon bejentkezés után vagy az info@angyalidemoni.hu e-mail címen.
 • A vásárlónak joga van hozzáférni a személyes adataihoz, valamint joga van ismerni a célt, amelyre feldolgozásra kerülnek, továbbá ki a címzett a személyes adatainak és milyen az időtartama a feldolgozási folyamatnak.
 • A vásárlónak joga van javításra, ha a személyes adatai pontatlanok vagy hiányosak, avagy megváltoztak. Abban az esetben kérjük, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot telefonon vagy e-mailben, és mi kijavítjuk őket.
 • A vásárlónak joga van a személyes adatok tӧrléséhez, ha hibásak vagy illegálisan vannak feldolgozva.
 • Ha a vásárló személyes adatai a hozzájárulásával vannak feldolgozva, akkor joga van bármikor visszavonni a hozzájárulását anélkül, hogy befolyásolná a feldolgozás jogszerűségét a visszavonását megelőzően kiadott beleegyezés alapján.
 • A vásárlónak joga van a feldolgozás korlátozásához, és ha kívánja, az adatokat csak a legszükségesebb jogi okokból fogjuk feldolgozni, vagy egyáltalán nem dolgozzuk fel.
 • A vásárlónak jogában áll az automatizált egyedi dӧntéshozatal ellen kifogást emelni, ha felfedezi vagy úgy véli, hogy az ilyen feldolgozás jogellenes vagy ellentétes a jogaival.
 • A Vásárló jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az adatkezelő akadályozná. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során a vásárló jogosult arra, hogy - ha ez technikailag megvalósítható - kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

A vásárlónak jogában áll az illetékes bírósághoz fordulni és panaszt benyújtani az alábbi elérhetőségek egyikén: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,

Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Székhely:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Hogyan és hol érvényesítheti a vevő a jogait

A vevő érvényesítheti a jogait a kӧvetkező telefonszámon: +36 30 838 6129, írasban a Jewelry s.r.o,- nál, székhellyel Oblá 3, 04001 Košice, vagy e-mailen: info@angyalidemoni.hu

Minden ilyen kérvény esetén 30 napon belül díjmentesen válaszolunk. Bonyolultság vagy nagy számú kérvények esetén felhatalmazásunk van arra, hogy ezt az időszakot további 60 nappal meghosszabbítsuk. Ha ez megtӧrténik, tájékoztatni fogjuk Önt erről, valamint a konkrét okairól is.

Nyilvánvalóan indokolatlan vagy ismétlődő kérelem esetén jogosultak vagyunk hozzáillő adminisztrációs díjat felszámolni a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos kӧltségek fedezésére.